Projekty, na ktorých sme spolupracovali

 • Školenie AutoCAD (základy, pokročilí)
 • Tvorba dokumentácie RÚSES
 • Prieskum pravdepodobných envirozáťaží metódami DPZ a modelovaním
 • Identifikácia poloprírodných a prírodných oblastí
 • Tvorba 3D modelov pre návrhovú časť MÚSES
 • Verifikácia vrstvy CORINE LAND COVER (2012)
 • Aktualizácia vrstvy CORINE LAND COVER (2018)
 • Tvorba mapových výstupov (Účelové mapy a mapy) MÚSES pre potreby projektu pozemkových úprav
 • Analýza podkladov Copernicus High Resolution Layers: Water & Wetness (2018, 2020)
 • Inventarizácia drevín miest
 • Návrh revitalizácie Ružového parku v Trnave
 • Štúdia parku obce Nová Dedinka
 • Návrh záhrad rodinných domov
 • Mapovanie reliéfu dna Malého Dunaja v obci Jahodná
 • Stanovenie objemu depónií kameniva
 • Spracovanie mobilného mapovania miest a obcí
 • Mapovanie reliéfu dna vodných nárží
 • Výpočet kubatúr zemných prác
 • Spracovanie stavebnej dokumentácie
 • Vývoj aplikácie pre OS Android